Ambitie

Het bestuur van Never Despair heeft in het voorjaar van 2022 aan de Algemene Ledenvergadering het traject voorgelegd dat kan waarborgen dat de vereniging levendig blijft en zich verder kan ontwikkelen. De leden worden daar bij betrokken in het project Never Despair 2.0, te beginnen met een verkennende brainstorm in boostersessies en een breed event op 14 mei 2022.

Uitgangspunten voor een meerjarig werkplan zijn vervat in onze ambities. Wat dat concreet inhoudt krijgt vorm in de mate waarin de vereniging wordt gedragen door de leden en zij daarin hun bijdrage willen en kunnen leveren.

·       Never Despair is een gezonde, toekomstbestendige tafeltennisvereniging. 
Hetgeen tot uiting komt in evenwichtige financiën, een verantwoord ledenaantal en maatschappelijk draagvlak

·        Never Despair doet qua prestaties zowel bij jeugd als senioren mee in de landelijke top. 
Optimale ontwikkeling van al het aanwezige talent, eventueel in samenwerking met verenigingen in de regio. 

·       Never Despair is aantrekkelijk voor leden van alle niveaus en herkomst. 
Niet alleen qua speelsterkte, maar ook qua leeftijd, sekse, handicap, nationaliteit, etcetera.

·       Never Despair propageert de tafeltennissport positief en innovatief. 
Zichtbaar zijn in de regio en flexibel in aanbod, ook voor niet-leden.

·       De leden van Never Despair zijn samen de vereniging.
Ieder lid is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van Never Despair en draagt naar vermogen daaraan bij.