Bestuur en visie

Het bestuur van Never Despair bestaat uit minimaal 3 en optimaal 5 leden. De functies van voorzitter en penningmeester zijn vacant en worden zo veel mogelijk waargenomen door de overige betuursleden. Uitgangspunt is besturen op hoofdlijnen, waarbij coördinatie en uitvoering van beleid in handen is van andere vrijwilligers. In de praktijk komt het toch vaak neer op concrete regelzaken en feitelijke uitvoering en verschuift de ontwikkeling van (meerjaren-) beleid en de formulering van korte en lange termijn ambities noodgedwongen naar de achtergrond.

De bestuursleden in het verenigingsjaar 2022-2023 zijn

Matthijs Assmann

Technische zaken
06-30383262
technischezaken@neverdespair.nl

René van Genugten
Accommmodatie
en algemene zaken
06-26334172
algemenezaken@neverdespair.nl

Bruno van Rijsingen
Secretaris
06-51218045
secretaris@neverdespair.nl

 

Vacant
voorzitter

voorzitter@neverdespair.nl

 

Vacant
Penningmeester

penningmeester@neverdespair.nl

Never Despair – Visie en beleid 2014 – 2018

Het begint met ambitie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 oktober 2013 is door het bestuur de toekomst van de vereniging ter sprake gebracht, in het bijzonder de vraag welke richting de leden voor onze vereniging voor ogen hebben. De ALV heeft destijds unaniem uitgesproken dat Never Despair zich weer meer moet gaan inzetten op prestatiesport. De ALV heeft daarbij opgemerkt dat daarnaast de mogelijkheid om recreatief te sporten behouden dient te worden.

In dezelfde periode hebben tussen het toenmalige bestuur enerzijds en Ralf Kosters en Rolf van den Eerenbeemt anderzijds diverse gesprekken plaatsgevonden over de invulling van bovenstaande doelstelling. Deze gesprekken hebben geresulteerd in het feit dat Rolf als voorzitter is toegetreden tot het bestuur (officieel per 1 januari 2014) om vanuit dit opzicht de kar te gaan trekken en dat Ralf dit vanuit technisch opzicht gaat doen. In de laatste maanden van 2013 en de eerste maanden van 2014 heeft het bestuur deelgenomen aan de cursus ‘Besturen met een visie’. Tijdens deze cursus is een concrete stip op de horizon voor de vereniging bepaald, en is daarnaast gestart met het schrijven van deze visie, dat gericht is op het doel dat Never Despair weer mee doet in de Nederlandse tafeltennistop.

In deze visie zijn de volgende onderdelen te onderscheiden:

  • De stip op de horizon voor eind 2018;
  • Beeld van de huidige situatie anno 2014;
  • Inzicht in hiaat tussen huidige en gewenste situatie;
  • Consequenties van de stip.

In deze visie is geen tijdsplanning opgenomen. Een en ander zal op commissieniveau (middels actieplannen) nader gefaseerd en geconcretiseerd worden. De ALV zal jaarlijks een ijkpunt zijn voor het gekozen beleid

De stip op de horizon voor eind 2018

Het beleid van de vereniging is gericht op het uiteindelijk bereiken van zowel de hoogste landelijke klasse bij de senioren als bij de jeugd. Gezien de uitgangssituatie ten tijde van het opstellen van deze visie is de verwachting dat het bereiken van dit doel een langetermijntraject (meerdere bestuursperiodes) zal zijn. In deze bestuursperiode, 2014-2017, zal hiervoor de basis gelegd moeten worden. Derhalve is voor eind 2017 de volgende stip op de horizon bepaald: Never Despair doet weer mee in de landelijke tafeltennistop: “Never Despair speelt zowel bij de senioren als bij de jeugd met minimaal één team structureel in één van de twee hoogste landelijke niveaus“ Een korte toelichting op deze stip op de horizon: – ‘Structureel’ houdt in dit kader in dat het technische niveau van de gehele vereniging omhoog moet, zodat de vereniging niet afhankelijk is van één of twee spelers om aan het doel te kunnen blijven voldoen. Zowel bij de jeugd als bij de senioren moeten dus diverse teams in landelijke klassen spelen. – Wij willen deze Stip bereiken door middel van het op hoog niveau opleiden en begeleiden van onze eigen leden. Hiervoor zal de trainersstaf versterkt moeten worden (hierover verderop meer). Waar nodig kan er, ter verdere ontwikkeling van eigen spelers dan wel ter completering van teams, voor gekozen worden om externe versterking aan te trekken. – De focus op prestatiesport mag er niet toe leiden dat er geen plaats meer is voor recreatiesport binnen Never Despair. Er moet aldus voldoende aanbod, in de vorm van trainingen en vrij spelen, voor de recreatieve speler blijven en daarnaast moet het aanbod voor de prestatieve spelers uitgebreid worden.

Beeld van de situatie anno 2014

Never Despair is een vereniging met een rijke traditie. Een sportvereniging die onder inwoners van Den Bosch en regio bekend is en die in de landelijke tafelstenniswereld vrijwel altijd een rol gespeeld heeft. Zowel bij de jeugd als bij de senioren heeft Never Despair op de hoogste niveaus meegedaan. We hebben een fantastische accommodatie (een nieuwe accommodatie is zelfs in aantocht), een mooi ledenbestand, een grote groep actieve en betrokken vrijwilligers en daarnaast hebben wij binnen ons ledenbestand ook diverse gediplomeerde en ervaren trainers. Desondanks heeft de vereniging de laatste vijf jaar te maken met diverse zorgwekkende ontwikkelingen. Het aantal leden loopt terug, met name onder de jeugd, het tafeltennisniveau neemt af en het lijkt steeds moeilijker om mensen te vinden die overdag en ’s avonds beschikbaar zijn om structureel (jeugd)spelers op te leiden. De laatste jaren hebben zich gekenmerkt als een periode waarin het bestuur qua organisatie niet bij machte was om de blik op de toekomst te richten vanuit een visie. Redenen hiervoor waren onder andere het feit dat het bestuur niet compleet geweest is, het bestuur veel tijd kwijt is geweest met de waan van de dag en onderliggende commissies niet optimaal functioneerden. Mogelijk werden ervaring op bepaalde vlakken en de schakel tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de vrijwilligers/commissieleden gemist. Uiteraard zijn er ook diverse positieve ontwikkelingen geweest. Zo heeft onze vereniging een van de meest uitgebreide en meest up-to-date zijnde websites in tafeltennisland ontwikkeld, is onze kantine een aantal jaren geleden vernieuwd, zijn diverse jonge senioren actief betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging en heeft Never Despair een brede recreatieve basis opgebouwd. Eind 2014, begin 2015 zal er een start worden gemaakt aan de nieuwbouw van onze accommodatie die wij delen met de omringende basisscholen en andere organisaties. Deze nieuwbouw, waarbij wij onderdeel worden van een groot pand waarin ook basisscholen en andere instanties gehuisvest worden, biedt zeker kansen voor de toekomst. Onze algemene opvatting is dat de vereniging in de huidige situatie zeker de potentie heeft om op sportief vlak uit te blinken maar daarvoor zullen op een aantal vlakken stappen gemaakt moeten worden.

Inzicht in hiaat tussen huidige en gewenste situatie

Om van de huidige situatie naar de stip op de horizon te kunnen gaan, dienen een aantal stappen gezet te worden. Om deze stappen te kunnen definiëren, dient allereerst een goed beeld van het hiaat tussen enerzijds de huidige situatie en anderzijds de gewenste situatie gevormd te worden. Dit zullen wij doen aan de hand van een viertal ‘key-aandachtspunten’, zijnde: organisatie, technische zaken, financiële zaken en ledenwerving. Uiteraard dienen er ook op andere vlakken stappen gezet te worden. Deze punten zullen echter op commissieniveau verder uitgewerkt moeten worden door middel van actieplannen. Dit laatste geldt tevens voor de vier key-aandachtspunten. Organisatie Veel commissies zijn op dit moment redelijk gevuld, echter de commissieleden fungeren op dit moment voornamelijk op eigen initiatief. Dit komt met name door het ontbreken van (afzonderlijke) actieplannen op commissieniveau en verantwoordelijke voorzitters in de commissie. Doel is dan ook om dit, zeker in de ‘key-commissies’, voor elkaar te krijgen. Ondanks dat we spreken van afzonderlijke actieplannen, dienen deze plannen gezamenlijk het algemene doel van de vereniging na te streven. Het ontbreekt op dit moment aan overleg tussen de diverse commissievoorzitters (managementoverleg) om dat doel te kunnen bereiken. Technische zaken Op dit moment kan in het trainings- en begeleidingsaanbod te weinig onderscheid gemaakt worden in leeftijd, niveau en intentie (recreatief of prestatief). Tevens ontbreekt het op dit moment aan een hoofdtrainer die de technische lijnen gaat uitzetten en verantwoordelijk zal zijn voor de gehele trainersstaf. De bestuursfunctie technische zaken en de functie commissievoorzitter technische zaken worden op dit moment door één en dezelfde persoon uitgevoerd. In de praktijk is met regelmaat opgemerkt dat een en ander niet werkt. Deze functies kunnen aldus niet gecombineerd worden. De trainersstaf heeft op dit moment een gebrek aan ervaring en kennis. Deze zal dus versterkt moeten worden. Het huidige technisch budget is op termijn onvoldoende om het technisch plan goed te kunnen uitvoeren. Financiële zaken Het financiële beleid van de vereniging heeft ons een gezonde financiele basis opgeleverd. Er is genoeg vet op de botten om een start te maken met de plannen. Er zijn op dit moment te weinig inkomsten om op termijn de budgetten fors uit te breiden. Ondanks dat we dit kunnen opvangen met onze uitgebreide reserves, zijn wij van mening dat de inkomsten (in welke vorm dan ook) vergroot dienen te worden zodat ook de jaarcijfers zwarte cijfers geven. Een gedegen financieel actieplan ontbreekt op dit moment. Ledenwerving Tot op heden leverden de diverse ledenwervingsactiviteiten mondjesmaat resultaat op. Tijdens deze activiteiten is veelal ingezet op jeugd vanaf 7 jaar, de leeftijd waarop kinderen achter de tafel kunnen. De resultaten zijn beperkt doordat kinderen op die leeftijd al lid zijn van een andere sportvereniging, een sport die je reeds op eerdere leeftijd kan beoefenen. Op deze wijze lijkt het dan ook lastig om de groep jeugdleden te vergroten. Naar onze mening zou we onze doelgroep dienen te verleggen naar jongere jeugd. We zullen creatief moeten zijn in het aanbod voor deze groep. Het huidige ledenwervingsbudget is op termijn onvoldoende om een goed en concreet ledenwervingsplan te kunnen uitvoeren.

Consequenties van de stip

Organisatie
Het inzetten op de hiervoor geformuleerde stip op de horizon heeft tot gevolg dat de organisatie van de vereniging efficiënter en effectiever zal moeten worden vormgegeven. Het huidige organogrambestand, waarin de diverse functies per bestuurslid/commissie en functie uiteen zijn gezet, zal up-todate en volledig zijn gevuld met vrijwilligers onder het mom van ‘de juiste mensen op de juiste plek’.

Het bestuur zal zich als een sturend orgaan gaan manifesteren binnen de vereniging, waarbij de bestuursleden verantwoordelijkheid hebben voor hetgeen binnen al zijn commissies plaatsvindt. Een bestuurslid zal met regelmaat contact houden met de diverse commissievoorzitters en indien nodig belangrijke punten met de andere bestuursleden en de voorzitter bespreken. Dit moet ertoe leiden dat vanuit het bestuur grip gehouden wordt op alle activiteiten en werkzaamheden binnen de vereniging, zonder dat daarbij het hele bestuur (in actieve zin) betrokken hoeft te zijn. Vervolgens moet deze aanpak de bestuursleden ruimte bieden om zich bezig te houden met het aansturen van de vereniging an sich. Vrijwilligers zullen rolgericht gaan werken in plaats van taakgericht. De structuur wordt hierdoor overzichtelijker en de communicatie zal verbeteren.

Op commissieniveau, op niveau van commissievoorzitters en op bestuursniveau zal met regelmaat en zoveel als nodig overleg gaan plaatsvinden.

Technische zaken
Het technisch beleid zal zich hoofdzakelijk moeten gaan focussen op opleiding en begeleiding van (jeugd)spelers door ervaren, gediplomeerde trainers. De trainingsfaciliteiten en begeleiding zullen beter, uitgebreider en intensiever moeten worden. Hiervoor zal de trainersstaf moeten worden versterkt met onder andere een hoofdtrainer, die in onze ogen essentieel is voor het slagen van een technisch plan. Er is in principe geen plaats meer voor ongediplomeerde trainers wanneer het gaat om het trainen van (beginnende) jeugd of selecties. Uiteraard kunnen er uitzonderingen gemaakt worden, indien de situatie dit vraagt (bijvoorbeeld voor recreatieve groepen). Daarnaast zal een plan van aanpak geschreven worden voor de opleiding van eigen trainers. Op diverse trainingsgroepen zal met twee trainers gewerkt zodat enerzijds een minder ervaren trainer de mogelijkheid krijgt ervaring op te doen onder de ervaren trainer en anderzijds er met dubbele inzet gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van spelers.

Er zal door de technische commissie een technisch plan en een plan van aanpak voor het opleiden van spelers opgesteld worden. Het technisch budget zal gefaseerd uitgebreid worden.

Financiële zaken
Om het uiteindelijke doel te gaan realiseren zal er geld nodig zijn. Er dient een ondersteunend financieel plan gemaakt te worden wat inzichtelijk maakt waar de vereniging aan toe is. Dit plan zal de leidraad zijn van waaruit de penningmeester (en het bestuur) sturing kan gaan geven. Inhoud en budget zullen op elkaar afgestemd moeten worden en hier zal periodiek debat over gehouden moeten worden. Sponsoren en andere fondsen zijn noodzakelijk om onze plannen te realiseren. Met het verbeteren van het (prestatie)niveau kan het makkelijker worden om sponsoren aan de vereniging te binden. Het technisch beleidsplan, de uitstraling, transparantie en degelijkheid van de organisatie zullen hieraan moeten bijdragen.

Het bestuur en de financiële commissies zullen zich in moeten zetten om duidelijkheid te krijgen welke fondsen en subsidiemogelijkheden er bestaan en welke kansen daar voor onze vereniging liggen. Vrijwilligers met ervaring en contacten zijn hierbij nodig. We zullen actief ‘de markt op moeten gaan’.

Ledenwerving
De vijver zal groter moeten worden om de juiste vissen te kunnen vangen. Geconcludeerd is dat de vereniging bij het werven van jeugdleden door middel van het huidige aanbod ‘te laat’ is. Aangezien de kinderen uit onze doelgroep al lid zijn van een sportvereniging zullen wij het ledenwervingsproces moeten aanpassen en zo inrichten dat dit meer succes zal hebben. Een idee is onder andere het opzetten van balvaardigheidslessen voor de leeftijd tot zeven jaar. Omdat tafeltennis voor jonge jeugd (tot zeven jaar) een moeilijke aan te leren sport is, zal de inhoud van deze activiteiten nader bekeken moeten worden. Het idee is om tafeltennisafgeleide en balvaardigheidslessen aan te gaan bieden en daarbij de gemeente en eventuele sportopleidingen te betrekken. Het streven is om voor zover mogelijk voldoende aanbod gericht op de doelgroep vanaf zeven jaar te behouden, maar de focus zal op de doelgroep tot zeven jaar gelegd worden. Er zal een gedegen plan moeten worden geschreven over hoe we leden (jeugd) aan ons gaan binden. Er zullen een aantal trainers overdag beschikbaar moeten zijn. Voor de ledenwervingsactiviteiten zal budget beschikbaar gemaakt worden.