Privacy

Dit is de privacyverklaring van TTV Never Despair, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215055, hierna te noemen: `De Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Never Despair gebruikt uw gegevens nergens anders voor dan voor het goed functioneren van de vereniging wenselijk en noodzakelijk is. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@neverdespair.nl.

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

1. Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
Als u lid wordt registreren we voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, een NTTB-nummer, voor senioren de affiniteit met type vrijwilligerswerk, voor jeugdleden de NAW-gegevens van ouders en/of opvoeders. Tijdens het lidmaatschap worden beeldmateriaal en prestatiegegevens verzameld.
Deze gegevens zijn binnen de vereniging beschikbaar voor de ledenadministratie, het secretariaat, de technische commissie, de PR-commissie, vrijwilligers die iets organiseren (o.a. bardiensten). Buiten de vereniging worden de gegevens beschikbaar gesteld aan de NTTB en zo nodig aan subsidiegevers (bijv. de gemeente).
De gegevens bewaren we zolang u lid bent en voor een deel ook van ex-leden (zie punt 5).

2. Administratie
Behalve bovengenoemde gegevens worden uw bank- en betaalgegevens vastgelegd. Deze zijn toegankelijk voor de ledenadministratie en financiële administratie, en voor het secretariaat.
Deze gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijnen (momenteel voor de financiële administratie gedurende 7 jaar).

3. PR en communicatie
Om u en anderen te informeren over activiteiten en ontwikkelingen van Never Despair versturen we nieuwsbrieven, zetten berichten op onze website en op sociale media e.d. Voor zover nodig en relevant plaatsen we daarbij – met uw uitdrukkelijke toestemming – naam en beeldmateriaal. Bij inschrijving of bij een later verstrekt toestemmingsformulier kunt u aangeven of u daar wel of niet mee instemt.

4. Website
Iedere keer dat u onze website bezoekt worden cookies geplaatst om onze digitale dienstverlening te verbeteren. De gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd. Het gebruik daarvan is strikt functioneel en u hoeft daar dan ook niet elke keer toestemming voor te geven.

5. Na beëindiging lidmaatschap
Als u geen lid meer bent, worden ten behoeve van bijzondere gebeurtenissen, reünies e.d. uw bereikbaarheidsgegevens bewaard en ook het bestaande beeldmateriaal en de registratie van prestaties. Dat materiaal is beschikbaar voor de ledenadministratie, het secretariaat en bijvoorbeeld een reüniecommissie.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de punten 1 t/m 5 van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Bruno van Rijsingen
E-mail: privacy@neverdespair.nl
Telefoonnummer: 06-51218045

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.